വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ മൃതദ്ദേഹം സംസ്ക്കരിച്ചത് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ.

May 12, 2021

വടക്കാഞ്ചേരി :വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ പുല്ലാനിക്കാട് ഡിവിഷൺ 22 ൽ കോവിഡ് 19 സ്ഥിതീകരിച്ച ശാന്ത കരുവാൻ ഹൗസ്  (78) വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹമാണ് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ വടക്കാഞ്ചേരി മേഖല കമ്മിറ്റിയുടെ സഹായത്താൽ  ചെറുതുരുത്തി പുണ്യതീരത്ത് സംസ്ക്കരിച്ചത്. മൃതദേഹം ഏറ്റെടുത്ത് സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി പി.പി.ഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് ആരും മുന്നോട്ട് വരാൻ തയ്യാറാക്കാത്ത സഹചര്യത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ട ശാന്തയുടെ മകൻ സുമേഷ്  ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ.യുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചത് . ഡി വൈ.എഫ്.ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗം മഹേഷ് എം.എം, ഡി വൈ എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സൂരജ് കുമാർ , സേവ്യാർ ജെ അരിമ്പൂർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മൃതദേഹം സംസ്ക്കരിച്ചത്.

വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ മൃതദ്ദേഹം സംസ്ക്കരിച്ചത് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ.

വടക്കാഞ്ചേരി

വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ പുല്ലാനിക്കാട് ഡിവിഷൺ 22 ൽ കോവിഡ് 19 സ്ഥിതീകരിച്ച ശാന്ത കരുവാൻ ഹൗസ്  (78) വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹമാണ് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ വടക്കാഞ്ചേരി മേഖല കമ്മിറ്റിയുടെ സഹായത്താൽ  ചെറുതുരുത്തി പുണ്യതീരത്ത് സംസ്ക്കരിച്ചത്. മൃതദേഹം ഏറ്റെടുത്ത് സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി പി.പി.ഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് ആരും മുന്നോട്ട് വരാൻ തയ്യാറാക്കാത്ത സഹചര്യത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ട ശാന്തയുടെ മകൻ സുമേഷ്  ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ.യുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചത് . ഡി വൈ.എഫ്.ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗം മഹേഷ് എം.എം, ഡി വൈ എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സൂരജ് കുമാർ , സേവ്യാർ ജെ അരിമ്പൂർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മൃതദേഹം സംസ്ക്കരിച്ചത്.

വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ മൃതദ്ദേഹം സംസ്ക്കരിച്ചത് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകർ.

വടക്കാഞ്ചേരി

വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭ പുല്ലാനിക്കാട് ഡിവിഷൺ 22 ൽ കോവിഡ് 19 സ്ഥിതീകരിച്ച ശാന്ത കരുവാൻ ഹൗസ്  (78) വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹമാണ് ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ വടക്കാഞ്ചേരി മേഖല കമ്മിറ്റിയുടെ സഹായത്താൽ  ചെറുതുരുത്തി പുണ്യതീരത്ത് സംസ്ക്കരിച്ചത്. മൃതദേഹം ഏറ്റെടുത്ത് സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി പി.പി.ഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് ആരും മുന്നോട്ട് വരാൻ തയ്യാറാക്കാത്ത സഹചര്യത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ട ശാന്തയുടെ മകൻ സുമേഷ്  ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ.യുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചത് . ഡി വൈ.എഫ്.ഐ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗം മഹേഷ് എം.എം, ഡി വൈ എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സൂരജ് കുമാർ , സേവ്യാർ ജെ അരിമ്പൂർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മൃതദേഹം സംസ്ക്കരിച്ചത്.

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.