സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 18,257 പേർക്ക് കൂടി കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 18,257 പേർക്ക് കൂടി കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

എറണാകുളം 2835

ഇടുക്കി 682

കോട്ടയം 1703

തൃശ്ശൂര്‍ 1780

പാലക്കാട് 1077

കോഴിക്കോട് 2560

മലപ്പുറം 1677

വയനാട് 605

ആലപ്പുഴ 800

കണ്ണൂര്‍ 1451

കാസര്‍കോട് 622

കൊല്ലം 802

പത്തനംതിട്ട 673

തിരുവനന്തപുരം 990